Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IZL/2012/42

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2012-09-13
Ogłoszenie o postępowaniu Nr NP/IZL/2012/42
"Wykonanie projektu oraz robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem komór transformatorów oraz wymianą luksferów wraz z parapetami w budynku stacji transformatorowej T-21 położonej przy ul. Poinca w Gdańsku."


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - Nr NP/IZL/2012/42
"Wykonanie projektu oraz robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem komór transformatorów oraz wymianą luksferów wraz z parapetami w budynku stacji transformatorowej T-21 położonej przy ul. Poinca w Gdańsku."

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz realizacja robót związanych z zabezpieczeniem komór transformatorów oraz wymianą luksferów w budynku stacji transformatorowej T-21 położonej przy ul. Poinca w Gdańsku.
Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w 2 etapach:
Etap I - Wykonanie projektu wraz z uzyskaniem decyzji i uzgodnień umożliwiających realizację robót.
Etap II - Realizacja robót na podstawie wykonanego w Etapie I projektu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na użytkowanie przedmiotu zamówienia.
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określa OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zadeklaruje w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane;
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7.2. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1/ w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie dokumentacje projektowe o podobnym charakterze wymagane dla niniejszego przedmiotu zamówienia o wartości równej lub większej od 5 000,00 PLN netto - każda.
2/ w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty obejmujące wykonanie robót o podobnym charakterze jak roboty opisane niniejszym przedmiocie zamówienia o wartości równej lub większej od 50 000,00 PLN netto - każda.
3/ dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczone usługi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w paragrafie 5 ust. 2 i 3 REGULAMINU. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.
7.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji (SIWZ).

8. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:
- cena - waga - 90%
- termin - waga - 10%

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 A parter, w terminie do dnia 02.10.2012 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali konferencyjnej 9 B w dniu 02.10.2012 r. o godzinie 10:15.
Zamawiający zorganizuje wizję lokalną, w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z miejscem wykonywania robót budowlanych przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy winni zgłosić Zamawiającemu, w sposób określony w punkcie 7.1 SIWZ, w terminie do dnia 23.09.2012 r. osoby, którzy wezmą udział w wizji lokalnej.
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 24.09.2012 r.
Miejsce spotkania uczestników - przy budynku kapitanatu na terenie Portu Północnego w Gdańsku, ul. Poinca 1.

11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2022 info@maritime.com.pl