Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IZL/2012/46

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2012-09-03
Ogłoszenie o postępowaniu Nr NP/IZL/2012/46
"Wykonanie wentylacji mechanicznej, ocieplenia i elewacji w budynku administracyjnym na terenie Basenu Górniczego w Porcie Gdańsk."


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - Nr NP/IZL/2012/46
"Wykonanie wentylacji mechanicznej, ocieplenia i elewacji w budynku administracyjnym na terenie Basenu Górniczego w Porcie Gdańsk."

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wentylacji mechanicznej, ocieplenia i elewacji w budynku administracyjnym usytuowanym przy ul. Roberta de Plelo na terenie Basenu Górniczego w Porcie Gdańsk.
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określa OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacja projektowa opracowana przez ARCHIT Pracownię Projektową Iwona Czarnecka, 80-358 Gdańsk, ul. Piastowska 100c/92, w skład której wchodzą:
1/ Projekt budowlany pt. "Ocieplenie budynku administracyjnego, zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo 6, przy Nabrzeżu Administracyjnym na terenie Basenu Górniczego wraz z wentylacją mechaniczną".
2/ Projekt wykonawczy pt. "Ocieplenie budynku administracyjnego, zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo 6, przy Nabrzeżu Administracyjnym na terenie Basenu Górniczego wraz z wentylacją mechaniczną".
3/ Przedmiar robót.
Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://www.portgdansk.pl/zmpg-sa/przetargi
Z dokumentacją w formie tradycyjnej zapoznać się można w siedzibie Zamawiającego pod adresem podanym w punkcie 1 SIWZ, w pokoju nr 318 - skrzydło A budynku w godzinach 800÷1400 po uprzednim skontaktowaniu się z osobą wymienioną w punkcie 7.1. SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zadeklaruje w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane;
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji (SIWZ).
1/ w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty obejmujące wykonanie robót o podobnym charakterze jak roboty opisane w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ o wartości równej lub większej od 300 000,00 PLN netto - każda.
2/ dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczone usługi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
3/ nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w paragrafie 5 ust. 2 i 3 REGULAMINU. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.
7.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji (SIWZ).

8. Informacja na temat wadium:
8.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych).
8.2. Wadium, w zależności od wyboru Wykonawcy, może być wniesione w:
pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank Pekao SA nr: 10 12401268 1111 0010 0153 4655
z dopiskiem na przelewie w rubryce "Tytułem":
"Wykonanie wentylacji mechanicznej, ocieplenia i elewacji w budynku administracyjnym na terenie Basenu Górniczego w Porcie Gdańsk."
Nr NP/IZL/2012/46
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych.

9. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 A parter, w terminie do dnia 18.09.2012 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej 9 B w dniu 18.09.2012 r. o godzinie 10:15.
Zamawiający zorganizuje wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w dniu 07.09.2012 r. o godz. 09:15 w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia prac.
Wykonawcy zgłoszą do Zamawiającego, w sposób określony w punkcie 7.1, w terminie do dnia 06.09.2012 r. godz. 11:00 osoby, które wezmą udział w wizji lokalnej.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2022 info@maritime.com.pl