Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IZS/2012/45

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2012-09-03
Ogłoszenie o postępowaniu Nr NP/IZS/2012/45
Likwidacja wież oświetleniowych na Nabrzeżu Przemysłowym w Porcie Gdańskim


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG SA wprowadzonym Zarządzeniem nr 14/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na stronie internetowej www.portgdansk.pl.

2. Określenie przedmiot zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na likwidacji stalowych konstrukcji wież oświetleniowych na nabrzeżu przemysłowym w porcie gdańskim.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia powinien być podany w tygodniach w formularzu oferty.

4. Informacje o warunkach, które muszą spełniać wykonawcy i dokumentach, które muszą przedstawić na potwierdzenie spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót, w tym na wysokościach, o podobnym charakterze jak przedmiot niniejszego zamówienia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dołączy do oferty:
1/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk ze strony internetowej CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.
2/ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - (załącznik nr 3 do SIWZ).

5. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

6. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

7. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 skrzydła "A", w terminie do dnia 20.09.2012 do godziny 12:00 bądź wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 9 B, w dniu 20.09.2012 r., o godzinie 12:15.

8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2022 info@maritime.com.pl