Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IZS/2012/55

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2012-09-03
Ogłoszenie o postępowaniu Nr NP/IZS/2012/55
Modernizacja, wymiana układów pomiarowo-rozliczeniowych w ZMPG SA na przyłączach z ZE Energa


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja, wymiana układów pomiarowo-rozliczeniowych w ZMPG SA na przyłączach z ZE Energa.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości założenia oferty wariantowej oraz termin wykonania
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany do 31.10.2012.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1/ w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty projektowe i wykonawcze co najmniej dwóch pośrednich układów pomiarowo-rozliczeniowych dla III lub II grupy przyłączeniowej wg aktualnie obowiązującej IRiESD ENERGA-OPERATOR SA (po 2007 r.), poświadczone odpowiednimi referencjami wg wzoru określonego załącznikiem nr 3B do SIWZ (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten może spełniać jeden z Wykonawców).
2/ nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w paragrafie 5 ust. 2 i ust. 3 REGULAMINU określonego w pkt. 2.1. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.

7. Informacje na temat wadium
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

8. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, z najniższą ceną.

9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 skrzydło "A", w terminie do dnia 20.09.2012 r. do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 9 B, w dniu 20.09.2012 r. o godzinie 10:15.

10. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2021 info@maritime.com.pl