Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/AG/2012/51

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2012-08-31
Ogłoszenie o postępowaniu nr NP/AG/2012/51
Świadczenie całorocznych usług utrzymania porządku i czystości na terenach zarządzanych przez ZMPG SA


1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk

2. Określenie trybu ogłoszenia
Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z całorocznym utrzymaniem porządku i czystości - przy użyciu sił i środków, narzędzi, sprzętu Wykonawcy - na terenach zarządzanych przez ZMPG SA.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości założenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia powinien być wykonywany od 01.10.2012 do 30.09.2014.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
1/ w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia i legitymuje się odpowiednimi referencjami na wykonane roboty o charakterze podobnym do prac objętych przedmiotem zamówienia, o wartości równej lub większej od 200 000 zł netto każda robota, wg tabeli określonej załącznikiem nr 3B do SIWZ (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, wykaz może obejmować roboty wykonane przez wszystkich Wykonawców łącznie, lecz minimum każda od 200 000 zł).
2/ Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością zawodową, w zgodności z zasadami wiedzy w przedmiotowym zakresie, obowiązującymi przepisami i normami. Należało będzie zapewnić wykonanie prac przez wykwalifikowany pod względem zawodowym personel, pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.
3/ nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w par. 5 ust.2 lub 3 lub 4 REGULAMINU (w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich).
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 5 SIWZ.

7. Informacje na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium. Wysokość wadium wynosi 30 000 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).

8. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu, z najniższą ceną.

9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 skrzydło "A", w terminie do dnia 14.09.2012 r. do godziny 10:00 albo przesłać na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali nr 9 B, w dniu 14.09.2012 r., o godzinie 10:15.

10. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2021 info@maritime.com.pl