Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IZH/2012/31

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2012-07-31
Ogłoszenie o postępowaniu nr NP/IZH/2012/31
"Wykonanie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych związanych z przebudową głowic dalb odbojowych Pirsu Węglowego w Porcie Północnym w Gdańsku."


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - Nr NP/IZH/2012/31
"Wykonanie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych związanych z przebudową głowic dalb odbojowych Pirsu Węglowego w Porcie Północnym w Gdańsku."

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
ETAP I
Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej przebudowy głowic i urządzeń odbojowych dalb odbojowych Pirsu Węglowego w Porcie Północnym uwzględniającej ich zabezpieczenie antykorozyjne. Uregulowanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem formalności urzędowych warunkujących możliwość przystąpienia do realizacji robót budowlanych oraz późniejszego użytkowania obiektu.

ETAP II
Realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną i uzgodnioną dokumentację projektową oraz pozyskane w imieniu Zamawiającego, w etapie I-szym pozwolenia i decyzje urzędowe.

Planowana przebudowa dotyczyła będzie części głowicowych konstrukcji siedmiu dalb odbojowych Pirsu Węglowego. Zakres planowanych prac obejmował będzie:
(założenia do projektu przebudowy)
- Demontaż istniejących elementów konstrukcji głowicowych dalb odbojowych pełniących funkcje odbojowe (stalowych ram płyt odbojowych z okładziną z bali drewnianych, cylindrycznych odbijaczy - amortyzatorów gumowych oraz stalowych konstrukcji mocujących tarcze do płyt oczepowych).
- Montaż na odpowiednio przebudowanych dla tego celu częściach głowicowych dalb odbojowych zestawów nowoczesnych gumowych urządzeń odbojowych zaopatrzonych w tarcze odbojowe.
- Zabezpieczenie antykorozyjne stalowych konstrukcji dalb odbojowych poczynając od górnych powierzchni dolnych płyt odbojowych w kierunku górnym (dolne i boczne powierzchnie dolnych płyt głowicowych jak i pale poniżej linii dolnych płyt głowicowych posiadają zabezpieczenie antykorozyjne).


Preferowane przez Zamawiającego rozwiązanie techniczne przebudowy głowic dalb odbojowych Pirsu Węglowego ukazuje "Koncepcja wymiany urządzeń odbojowych na dalbach odbojowych przy Pirsie Węglowym" autorstwa PPBH "Aquaprojekt" sp. z o.o.

Powyższa dokumentacja projektowa oraz pozostałe załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia w wersji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://www.portgdansk.pl/zmpg-sa/przetargi

Z dokumentacją w formie tradycyjnej zapoznać się można w siedzibie Zamawiającego pod adresem podanym w punkcie 1 SIWZ, w pokoju nr 301- skrzydło "B" budynku w godzinach 8:00÷14:00 po uprzednim skontaktowaniu się z osobą wymienioną w punkcie 7.1. SIWZ.
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określa OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zadeklaruje w ofercie termin wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności hydrotechnicznej;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7.2. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
- w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie dokumentacje projektowe o podobnym charakterze wymagane dla Etapu I niniejszego przedmiotu zamówienia o wartości równej lub większej od 50.000,00 PLN netto - każda.
- w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty obejmujące wykonanie robót o podobnym charakterze jak roboty opisane w Etapie II niniejszego przedmiotu zamówienia o wartości równej lub większej od 500.000,00 PLN netto - każda.
- dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczone usługi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w paragrafie 5 ust. 2 i 3 REGULAMINU. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.
7.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji (SIWZ).

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

9. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 A parter, w terminie do dnia 14.08.2012 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18, w sali konferencyjnej 9 B w dniu 14.08.2012 r. o godzinie 10:15.

Zamawiający zorganizuje wizję lokalną, w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z miejscem wykonywania robót budowlanych przedmiotu zamówienia.
Wykonawcy winni zgłosić Zamawiającemu, w sposób określony w punkcie 7.1 SIWZ, w terminie do dnia 06.08.2012 r. osoby, którzy wezmą udział w wizji lokalnej.
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 07.08.2012 r. o godz. 13:15.
Miejsce spotkania uczestników - na parkingu przy budynku PPS "Port Północny" Sp. z o.o. przy ul. Budowniczych Portu Północnego 23.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl