Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IZL/2012/40

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2012-07-23
Ogłoszenie o postępowaniu Nr NP/IZL/2012/40
"Przystosowanie budynku Granicznego Posterunku Kontroli Weterynaryjnej w Porcie Północnym w Gdańsku do możliwości korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne oraz wykonanie osłony zabezpieczającej przed nawiewem piasku na plac manewrowy przy w/w budynku."


1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - Nr NP/IZL/2012/40
"Przystosowanie budynku Granicznego Posterunku Kontroli Weterynaryjnej w Porcie Północnym w Gdańsku do możliwości korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne oraz wykonanie osłony zabezpieczającej przed nawiewem piasku na plac manewrowy przy w/w budynku."


3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przystosowaniem budynku Granicznego Posterunku Kontroli Weterynaryjnej w Porcie Północnym w Gdańsku do możliwości korzystania z niego przez osoby niepełnosprawne oraz opracowanie projektu i wykonanie osłony zabezpieczającej przed nawiewaniem piasku na plac manewrowy na zapleczu w/w budynku.
4.1. Zakres przedmiotu zamówienia:
4.1.1. Przystosowanie budynku Granicznego Posterunku Kontroli Weterynaryjnej w Porcie Północnym w Gdańsku do możliwości korzystania przez osoby niepełnosprawne obejmuje wykonanie:
- pochylni dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób o ograniczonej sprawności ruchowej przy głównym wejściu do budynku.
- nawierzchni łączącej istniejący chodnik przy budynku z pochylnią.
- przebudowy parkingu dla samochodów osobowych znajdującego się w pobliżu budynku GPKW w celu umożliwienia przejazdu wózków inwalidzkich z tego parkingu na chodnik prowadzący do budynku GPKW.
- przebudowę pomieszczenia WC dla kobiet (POM. Nr 05 zgodnie z projektem budowlanym) i przystosowanie go do korzystania przez kobiety oraz osoby niepełnosprawne.
4.1.2. Wykonanie osłony zabezpieczającej przed nawiewaniem piasku na plac manewrowy na zapleczu budynku GPKW obejmuje wykonanie:
- projektu osłony zabezpieczającej przed nawiewaniem piasku przez wiatr na plac manewrowy na zapleczu budynku.
- osłon według wyżej opracowanego projektu.
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określa OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ.
Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://www.portgdansk.pl/zmpg-sa/przetargi
Z dokumentacją w formie tradycyjnej zapoznać się można w siedzibie Zamawiającego pod adresem podanym w punkcie 1 SIWZ, w pokoju nr 318 - skrzydło A budynku w godzinach 800÷1400 po uprzednim skontaktowaniu się z osobą wymienioną w punkcie 7.1. SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający oczekuje realizacji zakresu przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2012 r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane;
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji (SIWZ).
a/ w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwie roboty obejmujące wykonanie robót o podobnym charakterze jak roboty opisane niniejszym przedmiocie zamówienia o wartości równej lub większej od 40.000,00 PLN netto - każda.
b/ dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczone usługi, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
c/ nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w paragrafie 5 ust.2 i 3 REGULAMINU. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.
7.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji (SIWZ).

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 A parter, w terminie do dnia 08.08.2012 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej 9 B w dniu 08.08.2012 r. o godzinie 10:15.
Zamawiający zorganizuje wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu zamówienia w dniu 26.07.2012 r. o godz. 10:15 w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia prac.
Miejsce spotkania uczestników - przy głównym wejściu do budynku Granicznego Posterunku Kontroli Weterynaryjnej w Porcie Północnym w Gdańsku, ul. Kontenerowa 9.
Wykonawcy zgłoszą do Zamawiającego, w sposób określony w punkcie 7.1, w terminie do dnia 25.07.2012 r. godz. 10:00 osoby, które wezmą udział w wizji lokalnej.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl