Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg NP/IGO/2012/38

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2012-07-12
Ogłoszenie o postępowaniu nr NP/IGO/2012/38
Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem rosnącym na obszarze Basenu Górniczego w Gdańsku

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

2. Określenie trybu ogłoszenia:
Przetarg nieograniczony - nr NP/IGO/2012/38
Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem rosnącym na obszarze Basenu Górniczego w Gdańsku


3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
www.portgdansk.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji - Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem rosnącym na terenie A o pow. ok. 8,20 ha oraz terenie B o pow. ok. 7,60 ha na obszarze Basenu Górniczego w Gdańsku.
Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określa OPZ - załącznik nr 1 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający oczekuje realizacji zakresu przedmiotu zamówienia w terminie - 10 dni roboczych od daty przekazania terenów na których ma być przeprowadzona inwentaryzacja.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:
a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności;
b/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
7.2. Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli Wykonawca:
a/ w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie prace o podobnym charakterze, polegające na wykonaniu dokumentacji związanej z inwentaryzacją i gospodarką drzewostanem o wartości nie mniejszej niż 3.000,00 PLN każda. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten może spełniać jeden z Wykonawców.
b/ nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów określonych w §5 ust. 2 i 3 REGULAMINU. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek ten musi spełniać każdy z nich.
7.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji (SIWZ).

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierować ceną, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert.

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 A parter, w terminie do dnia 19.07.2012 r. do godziny 10:00 albo wysłane na adres Zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej 9 B w dniu 19.07.2012 r. o godzinie 10:15.
Zamawiający zorganizuje wizję lokalną, w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z miejscem wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia.
Wykonawcy winni zgłosić Zamawiającemu, w sposób określony w punkcie 7.1 SIWZ, w terminie do dnia 13.07.2012 r. godz. 9:00 osoby, które wezmą udział w wizji lokalnej.
Wizja lokalna odbędzie się w dniu 13.07.2012 r.
Miejsce spotkania uczestników - przy bramie wjazdowej na tereny ZMPG SA od ul. Ku Ujściu - godz. 12:45.

11. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl