Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Przetarg 4/FU/2012

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2012-07-12

Kliknij aby powiększyć
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SA
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na wieloletnią dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej, w tym część Pirsu Rudowego, przeznaczonej na budowę i eksploatację ogólnodostępnego terminalu przeładunku towarów pochodzenia roślinnego, zlokalizowaną w Gdańsku, w Porcie Zewnętrznym


Przedmiot przetargu stanowi teren o pow. około 15 ha, zabudowany, częściowo uzbrojony i nieogrodzony. Teren z uwagi na nieużytkowanie jest gęsto porośnięty samosiejkami drzew i krzewów.

Czynsz dzierżawny za nieruchomość objętą przetargiem składa się z trzech części:
Opłata stała:
Opłata wyrażona w €/m2/miesiąc, płatna z góry w okresach miesięcznych, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Minimalna miesięczna stawka wywoławcza opłaty stałej czynszu dzierżawnego wynosi: 0,40 €/m2/m-c.
Na czas prowadzonej inwestycji, lecz nie dłużej niż 2 lata, począwszy od dnia uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy, dopuszcza się wprowadzenie stawki inwestycyjnej w wysokości proporcjonalnej do wielkości, wartości i czasu realizacji inwestycji, lecz nie mniejszej niż 25% wysokości miesięcznej stawki wywoławczej opłaty stałej.
Opłata ryczałtowa:
Naliczana jako wysokość wszelkich opłat publicznoprawnych związanych z Nieruchomością lub znajdującymi się na Nieruchomości obiektami budowlanymi oraz wszelkich innych opłat i obciążeń związanych z Nieruchomością, wynikających z przepisów prawa, płatny z góry w okresach miesięcznych, począwszy od dnia obowiązywania umowy.
Opłata ruchoma:
Związana jest z bezpośrednio dokonywanymi przez Dzierżawcę przeładunkami portowymi i rozliczana w okresach rocznych, w ramach danego roku kalendarzowego. Wysokość opłaty obliczana będzie jako iloczyn stawki za 1 tonę przeładowywanego towaru i ilości ton przeładowanego ładunku w obrocie morskim, w relacji statek-nabrzeże, nabrzeże-statek oraz w przypadku gdyby ładunek nie został dostarczony drogą morską, w relacji plac składowy - środek transportu lądowego (kolej, samochód).
Wywoławcza stawka za jedną przeładowaną tonę wynosi 0,1600 €/tonę i obliczana będzie z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

W przypadku przeładunków wykonywanych w tranzycie morskim (transhipment) opłata ruchoma od przeładowania tego samego ładunku naliczana jest jednokrotnie przy wyładunku ze statku. Wywoławcza stawka za jedną przeładowaną tonę w tranzycie morskim (transhipment) wynosi: 0,2100 €/tonę obliczanej z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Ostateczne rozliczenie opłaty ruchomej za rok poprzedni nastąpi do 15 stycznia następnego roku, przy czym wysokość rocznej opłaty ruchomej nie może być niższa niż iloczyn wywoławczej stawki za jedną przeładowaną tonę i minimalnych deklarowanych rocznych przeładunków, lecz nie mniej niż 1 mln przeładowanych ton rocznie, liczonych w skali roku kalendarzowego. W pierwszym roku po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Terminalu, opłata ta będzie liczona proporcjonalnie do ilości pełnych miesięcy użytkowania Terminalu w skali roku kalendarzowego.

Podane w niniejszej Dokumentacji Przetargowej stawki opłat czynszu dzierżawnego:
- są stawkami netto i zostaną powiększone o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- nie zawierają opłat za czynniki energetyczne: dostawę energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków, usług teleinformatycznych, które będą regulowane przez Dzierżawcę w oparciu o oddzielne umowy zawarte z ZMPG SA - Załącznik Nr 2 do dokumentacji.
- część stała i ruchoma opłat podlega corocznej waloryzacji według wartości zharmonizowanego indeksu cen konsumpcyjnych HICP (Harmonized Index of Consumer Prices) w ujęciu rocznym publikowanego przez Europejski Bank Centralny (The European Central Bank) lub w wypadku zaprzestania publikowania tego indeksu, innego europejskiego indeksu do niego najbardziej zbliżonego. Pierwsza waloryzacja stawki nastąpi od 01 stycznia 2013 roku.
- część ryczałtowa opłat - wynikać będzie z decyzji lub ogłoszeń przez prawo przewidzianych lub decyzji organów właściwych do naliczania i poboru podatków i opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
- część stała i ruchoma opłat nie zawiera opłat portowych, wynikających z Taryfy opłat portowych ZMPG SA.

Okres dzierżawy powinien zaproponować Oferent. Przewiduje się dzierżawę do 30 lat, lecz nie krócej niż na 20 lat. Zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 10 lat wymaga uzyskania przez ZMPG SA zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa udzielonej w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które:
- Zapoznają się z warunkami przetargu i pobiorą dokumentację przetargową.
- Posiadają minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotowym przetargiem.
- Przedstawią koncepcję zagospodarowania terenu obejmującą budowę infrastruktury lądowej i zabudowy pirsu wraz z infrastrukturą hydrotechniczną.
- Złożą ofertę wraz z w/w Koncepcją w sekretariacie Pionu Finansowego ZMPG SA do dnia 20.09.2012 r. do godz. 10:00.
- Wpłacą wadium w wysokości: 750 000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy ZMPG SA w Banku PeKaO SA II Oddział Gdańsk - Filia w Nowym Porcie na konto nr 10 1240 1268 1111 0010 0153 4655 z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem "Przetarg nr 4/FU/2012". Wadium należy wpłacić w takim terminie, aby znalazło się na w/w koncie najpóźniej w dniu 19.09.2012 r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.09.2012 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA przy ul. Zamkniętej 18 w Gdańsku - Nowym Porcie w Sali konferencyjnej nr 9B na parterze.
Osoby, które przybędą dnia 25.07.2012 r. o godz. 11:00 na miejsce spotkania będą mogły dokonać wizji Nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przybycie należy potwierdzić telefonicznie pod 58 737 71 64 lub tel. kom. 785 874 161. Miejsce spotkania: przy wjeździe na Pirs Rudowy.

Szczegółowe warunki przetargu określa dokumentacja przetargowa wraz z załącznikami, którą można otrzymać w sekretariacie Pionu Finansowego ZMPG SA w Gdańsku Nowym Porcie przy ul. Zamkniętej 18 - pokój nr 104 B I piętro w dni robocze w godz. 8:00-14:00, tel.: 58 737 92 49 lub 58 737 92 83, fax: 58 737 97 22 lub pobrać na stronie internetowej ZMPG SA: www.portgdansk.pl.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferenta lub odrzucenia ofert
- wystąpienia o uzupełnienie ofert
- odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl