Sklep    |  Mapa Serwisu    |  Kontakt   
 
Baza Firm
Morskich
3698 adresów
 
Zaloguj się
 
 
Szybkie wyszukiwanie
Szukanie zaawansowane
Strona głównaStrona główna
Wszystkie artykułyWszystkie artykuły
<strong>Subskrybuj Newsletter</strong>Subskrybuj Newsletter
 

  Informacje morskie. Wydarzenia. Przetargi
Wydrukuj artykuł

Ogłoszenie o postępowaniu nr NP/IGŚ/2012/7 "Odbiór odpadów stałych (śmieci) ze statków zawijających do Portu Gdańsk"

Port Gdańsk (ZMPG SA), 2012-07-10
Ogłoszenie
o postępowaniu nr NP/IGŚ/2012/7
"Odbiór odpadów stałych (śmieci) ze statków zawijających do Portu Gdańsk"

1. Nazwa i adres zamawiającego
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
80-955 Gdańsk, ul. Zamknięta nr 18

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez ZMPG S.A. wprowadzonym Zarządzeniem nr 14/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać na stronie internetowej www.portgdansk.pl.

2. Określenie przedmiotu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport do miejsc zagospodarowania i zagospodarowanie odpadów stałych (śmieci) ze statków zawijających do Portu Gdańsk zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami.
Usługa obejmuje odpady stałe (śmieci) powstające w wyniku eksploatacji statku, wymienione w Załączniku V Konwencji MARPOL 1973/78 (Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, sporządzona w Londynie dnia 2 listopada 1993r. i zmieniona Protokołem uzupełniającym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r.) z uwzględnieniem wytycznych do wdrażania załącznika V, oraz odpady stałe związane z ładunkiem, inne niż pozostałości ładunkowe, czyli: wszelkie niepotrzebne, nieużyteczne bądź zbywające materiały przeznaczone do usunięcia.

Dodatkowe informacje oraz formalności związane z procedurą odbioru odpadów stałych (śmieci) ze statków opisane są w OPZ, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający oczekuje realizacji zamówienia w okresie trzech lat od dnia podpisania umowy.

4. Informacje o warunkach, które muszą spełniać Wykonawcy i dokumentach, które muszą przedstawić na potwierdzenie spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4.1. Posiadają pozwolenia właściwych organów na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów dla rodzajów odpadów określonych Załącznikiem nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.
4.2. Posiadają pozwolenie na gospodarowanie odpadami (zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie) określonymi załącznikiem nr 1 do SIWZ lub stałe umowy na przekazywanie w/w rodzajów odpadów przedsiębiorcom posiadającymi stosowne pozwolenia na gospodarowanie odpadami, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
4.3. Posiadają zezwolenie odpowiednich organów nadzoru weterynaryjnego na transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 1, tj. produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących ze środków transportu międzynarodowego.
4.4. Posiadają przedsiębiorstwo działające całodobowo.
4.5. Dysponują w niezbędnej liczbie sprzętem do odbierania odpadów będących przedmiotem zamówienia.
4.6. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4.7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Zamawiający uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dołączy do oferty:

5.1. Pozwolenie właściwych organów na prowadzenie działalności w zakresie transportu dla odpadów określonych załącznikiem nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy termin obowiązywania w/w pozwolenia jest krótszy niż 3 miesiące (licząc od dnia otwarcia ofert) należy przedstawić kopię wniosku o przedłużenie pozwolenia z potwierdzeniem złożenia go do właściwych organów.
5.2. Pozwolenie na gospodarowanie w/w odpadami (zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy termin obowiązywania w/w pozwolenia jest krótszy niż 3 miesiące (licząc od dnia otwarcia ofert) należy przedstawić kopię wniosku o przedłużenie pozwolenia z potwierdzeniem złożenia go do właściwych organów.
Wykonawcę, nie posiadającego pozwolenia na gospodarowanie odpadami, obowiązuje przedstawienie ważnej umowy (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) z podmiotami posiadającymi pozwolenie na gospodarowanie odpadami powstającymi na statkach dla rodzajów odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
5.3. Zezwolenie odpowiednich organów nadzoru weterynaryjnego na transport produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 1, tj. produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących ze środków transportu międzynarodowego - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
5.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.
5.5. Podpisane oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3 do SIWZ:
- o spełnianiu warunków udziału oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia nr NP/IGŚ/2012/7;
- że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
- o wykonywaniu odbioru odpadów ze statków zgodnie z procedurami opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ;
- zobowiązuje się do wykonania usługi w czasie postoju statku w Porcie Gdańsk, nie powodując nieuzasadnionego przestoju statku.

6. Informacje na temat wadium (w szczególności kwota, termin i sposób wniesienia)
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium.
Wysokość wadium wynosi 15 000,00 PLN ( piętnaście tysięcy złotych).
Wadium, w zależności od wyboru wykonawcy, może być wniesione w:
pieniądzu;
gwarancjach bankowych;
gwarancjach ubezpieczeniowych.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i obejmować cały okres związania z ofertą.

7. Kryteria oceny ofert
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.

8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr 16 A, w terminie do dnia 20.07.2012 r. do godziny 10:00, bądź wysłane na adres zamawiającego.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w sali konferencyjnej nr 9 B, w dniu 20.07.2012 r. o godzinie 10:15.

9. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
 
Strona Główna | O Nas | Publikacje LINK'a | Prasa Fachowa | Archiwum LINK | Galeria
Polskie Porty | Żegluga Morska | Przemysł okrętowy | Żegluga Śródlądowa | Baza Firm Morskich | Sklep | Mapa Serwisu | Kontakt
© LINK S.J. 1993 - 2020 info@maritime.com.pl